Belastingen in Spanje

Belastingen in Spanje
Beeld: Belastingen in Spanje

Net zoals elk land heeft ook Spanje belastingen waar men als inwoner mee te maken krijgt. Sommige belastingen zijn indirect en gelijk voor iedereen terwijl andere belastingen direct en gerelateerd zijn aan het inkomen of vermogen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste belastingen in Spanje.

Als men in Spanje gaat wonen krijgt men te maken met directe en indirecte belastingen. Directe belastingen ook wel persoonlijke belastingen genoemd, hebben betrekking op een vermogen of het genoten inkomen zoals inkomstenbelasting, vermogensbelasting en belastingen op donaties.

Indirecte of ook wel wettelijke belastingen genoemd, hebben betrekking op handelswaar en consumentenbestedingen zoals de BTW, overdrachtsbelasting en bijzondere belastingen.

Belastingen kunnen geheven worden door de nationale overheid (ministerio de Economia y Hacienda), de regionale en autonome overheden en lokale overheden zoals gemeenten.

Impuesto Valor Añadido (IVA)

De IVA is te vergelijken met de BTW en is een zogenaamde indirecte belasting die geheven wordt door de nationale overheid. De IVA is een percentage bovenop de prijs van een product of dienst waarbij elke consument deze belasting moet betalen. Spanje kent anno 2018 drie tarieven, 21%, 10% en 4%.

Wat is de IVA in Spanje

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Het gaat hier om een vermogensbelasting die zowel door residenten als niet-residenten betaald dient te worden over het vermogen. Als je een resident of ingezetene bent van Spanje moet je belasting betalen over het wereldvermogen. Als je niet-resident of geen ingeschreven bent betaal je belasting over het vermogen in Spanje.

Naast de kadastrale waarde van een onroerend goed moet men ook aangifte doen over het gemiddelde banksaldo en andere bezittingen, zoals luxe kapitaalgoederen, levensverzekeringen, aandelen en obligaties etc. De directe vermogensbelasting wordt geïnd door de autonome regering.

Men hoeft als resident en niet-resident pas een vermogensbelasting te betalen als men een vermogen heeft boven de 700.000 euro met vrijstelling voor een eigen (hoofd)woning 300.000 euro (geldt niet voor niet-residenten want die hebben geen hoofdwoning in Spanje). Het merendeel van de mensen die fiscaal resident zijn in Spanje betaalt geen Impuesto sobre el Patrimonio omdat men de belastingvrije voet van 700.000 + 300.000 euro niet haalt.

Vermogensbelasting in Spanje

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)

De onroerendgoedbelasting is een gemeentebelasting die jaarlijks geïnd wordt door de gemeente waar men woont of een huis heeft in Spanje. De IBI geldt voor residenten en niet-residenten die een eigen woning hebben waarbij de hoogte van deze belasting afhankelijk is van de kadastrale waarde van de woning. De onroerendgoedbelasting wordt op lokaal niveau geïnd, door de gemeente dus.

Wat is de IBI in Spanje

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

De inkomstenbelasting geldt voor iedereen die langer dan 183 dagen (6 maanden) per kalenderjaar in Spanje verblijft. Op dat moment wordt men fiscaal ingezetene en moet men inkomstenbelasting in Spanje betalen. Spanje kent 5 verschillende percentages (tipo impositivo) die verdeeld zijn in schijven (tramos IRPF) die te maken hebben met het loon op jaarbasis (base liquidable general), te weten: 0€–12.450€ = 19% // 12.450€–20.200€ = 24% // 20.200€–35.200€ = 30% // 35.200€–60.000€ = 37% // meer dan 60.000€ = 45%. Deze belasting wordt geïnd door de nationale overheid.

Wat is de IRPF in Spanje

Impuesto Sobre Vehiculos de Tracción Mecanica/Circulación (IVTM)

Eenieder die een gemotoriseerd voertuig heeft dient op lokaal niveau een motorrijtuigenbelasting te betalen. Deze is over het algemeen vele malen goedkoper dan in Nederland en België en wordt eenmaal per jaar geïnd.

Motorrijtuigenbelasting in Spanje

Tasas

Elke gemeente waar men woont heft verschillende soorten belastingen zoals voor het ophalen van huisvuil, riolering, afgifte vergunningen, parkeren etc. De hoogte van deze belastingen is per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen daarnaast ook nog andere belastingen heffen voor bepaalde diensten.

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)

De inkomstenbelasting voor niet-residenten geldt zoals de naam al aangeeft voor niet ingeschrevenen in Spanje die wel inkomsten genereren. Deze verplichte belasting geldt voor natuurlijke personen alsook rechtspersonen die niet-resident zijn in Spanje maar toch geld verdienen.

Het uitgangspunt van de Spaanse belastingdienst is dat een eigendom inkomsten genereert waarbij gesproken wordt over “vermoedelijke inkomsten” die opgegeven moeten worden bij de belastingdienst in Spanje via het formulier model 210. Het zogenaamde huurwaardeforfait bedraagt doorgaans 2% van de kadasterwaarde.

Niet-residenten belasting of model 210 in Spanje
Scroll naar boven