skip to Main Content
Hola ... dit is de grootste vraagbaak over Spanje

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen SpanjeWeetjes en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “SpanjeSites”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. SpanjeSites aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en reacties op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of SpanjeSites. SpanjeSites kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. De redactie heeft het recht om reacties die geplaatst worden en die niet voldoen aan de richtlijnen zonder opgaaf van reden te verwijderen. Dat kan gebeuren bij o.a. grof taalgebruik, schelden, persoonlijke aanvallen, reacties die niets met een artikel te maken hebben etc. Daarnaast heeft de redactie het recht om gebruikers te blokkeren als dat noodzakelijk geacht wordt. Dit wordt van te voren niet door de redactie bekend gemaakt.

Bronnen

SpanjeSites kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SpanjeSites garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SpanjeSites behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Beeld- en videomateriaal

SpanjeWeetjes is een visuele website en foto’s en video’s zijn van essentieel belang. De meeste foto’s zijn afkomstig van de websites 123RF.com, Freepik.com en Pixabay.com en zijn of door SpanjeSites aangeschaft of het betreft auteursrechtenvrije foto’s. In sommige gevallen gaat het om foto’s die geplaatst zijn bij de oorspronkelijke Spaanse artikelen. In dat geval wordt de bron onder het artikel vermeld. Al het videomateriaal is afkomstig van externe services zoals YouTube, Vimeo, Twitter of Facebook en wordt ook op deze websites gehost. SpanjeWeetjes plaatst slechts een link naar het videomateriaal door deze te embedden in het artikel.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. SpanjeSites is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Back To Top